• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2019
22. – 23. 5. 2019 v Brně

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Pokyny k příspěvkům

 1. Podrobné informace ke studentské sekci konference
 2. Pokyny a šablona pro přípravu abstraktu (tato forma abstraktu je součástí přihlášky k aktivní účasti)
 3. Pokyny pro přípravu posteru
 4. Šablona s pokyny pro přípravu příspěvku do sborníku

Na konferenci přijímáme tyto typy příspěvků:

 • Prezetnace výsledků originální empirické studie
 • Prezentace přehledové studie
 • Úvaha
 • Návrh výzkumného projektu
 • Příspěvek z praxe

Příspěvek na konferenci může mít podobu přednášky nebo posteru.

Přednáška
 • Čas přednášky: 15 minut na účastníka (8 – 10 min. prezentace, 5 – 7 min. následná diskuse. Doporučení pro přípravu prezentace zde.
 • Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 100 osob.
 • K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (PC, dataprojektor s VGA a HDMI koncovkou, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).
 • Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.
Poster
 • Rozměr posteru je 90 x 120 cm (na výšku). Pokyny pro přípravu posteru zde.
 • Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.
 • Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

Konferenční publikace

Abstrakta všech přijatých přednášek a posterů budou součástí pre-konferenčního sborníku abstrakt.

Originální empirické studie (vč. případových studií) a přehledové studie mohou být publikovány v recenzovaném post-konferenčním sborníku, pokud splňují požadavky kladené na psychologické vědecké texty. I u kvalitativních studií, případových studií a přehledových studií je třeba dbát na to, aby byly zpracovány podle předem dané a uznávané metodiky. U esejí, návrhů výzkumného projektu a příspěvků z praxe nepředpokládáme publikaci ve sborníku. Pokud by měl příspěvek významný přínos pro oblast psychologie práce a organizace, je možné domluvit se členy programového výboru výjimku.

 • Termín pro zaslání textu příspěvku (elektronicky): do 31. 5. 2019 10. 6. 2019
 • Příspěvek posílejte na konferenční email ppao2019brno@gmail.com a očekávejte potvrzení o přijetí do recenzního řízení

Rozsah příspěvků do sborníku je 5 – 10 stran textu formátovaného dle šablony (vč. nadpisu, abstraktu, tabulek, obrázků a referencí). Všechny odevzdané příspěvky musí být odevzdány ve formátu MS Word a formátovány dle konferenční šablony.

Pokyny pro psaný příspěvek do sborníku zde!

1. Pre-konferenční sborník abstrakt
 • abstrakta příspěvků, seznam aktivních účastníků
2. Recenzovaný post-konferenční sborník příspěvků (hlavní konferenční publikace)
 • editovaný elektronický recenzovaný sborník ve formátu PDF,
 • jazykem sborníku je čeština, slovenština a angličtina,
 • sborník bude opatřen ISBN a přihlášen k indexaci na Web of Science,
 • sborníky z minulých ročníků konference konaných v České republice jsou indexovány v databázi, WoS, (2013 a 2015) nebo jsou v procesu posuzování (2017),
 • ve sborníku budou publikovány pouze originální empirické a přehledové studie, které prošly recenzním řízením.

Editoři sborníku mají právo, s ohledem na obsahové nebo formální výhrady, nepřijmout odevzdaný text k publikování v recenzovaném sborníku. Ve sborníku budou publikovány pouze příspěvky, které spadají do oblasti psychologie práce a organizace nebo do příbuzných oblastí, které mají zřejmý přínos pro teorii nebo praxi, které jsou napsány srozumitelným jazykem, které dodržují formální náležitosti dle publikačního manuálu APA a pokynů konference a které neobsahují věcné a metodologické chyby.

Editoři si dále vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které budou odevzdány po stanoveném termínu nebo které nebudou upraveny dle požadavků recenzentů a editora do stanoveného termínu.