• Čeština
 • English

PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE 2021
12. – 14. 5. 2021 v Olomouci

Program

Termíny a registrace

Praktické informace

Pokyny k příspěvkům

Na konferenci přijímáme tyto typy příspěvků:

 • Prezentace výsledků originální empirické studie
 • Prezentace přehledové studie
 • Úvaha
 • Návrh výzkumného projektu
 • Příspěvek z praxe

Příspěvek na konferenci může mít podobu přednášky nebo posteru. Informace k soutěži o nejlepší studentský příspěvěk naleznete zde.

Přednáška

 • Čas přednášky: 15 minut na účastníka (8 – 10 min. prezentace, 5 – 7 min. následná diskuse).
 • Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 120 osob.
 • Prezentace proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom. Přednášející budou mít možnost si dopředu vyzkoušet online prezentaci.
 • Přednášející se přihlašují do online místnosti před zahájením sekce, do které byl jejich příspěvek v rámci programu zařazen.

Poster

 • Rozměr posteru je 90 x 120 cm (na výšku). Pokyny pro přípravu posteru naleznete zde.
 • Poster je nutné odevzdat i elektronicky, buď před konáním konference na e-mail info.wop@upol.cz (do 10. 5. 2021). Během konference proběhne soutěž o nejlepší poster (prezenčně i on-line)
 • Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.
 • Autoři mají povinnost být po dobu online posterové sekce přihlášeni v online místnosti k interakci s dalšími účastníky konference.

Konferenční publikace

1. Sborník abstrakt

 • Abstrakta příspěvků, seznam aktivních účastníků.
 • Abstrakta všech přednášek a posterů přijatých programovým výborem budou součástí sborníku abstrakt, který bude dostupný účastníkům konference jako součást konferenčních materiálů, které obdrží u registrace.
 • Pokyny pro přípravu abstraktu zde.

2. Recenzovaný konferenční sborník příspěvků (hlavní konferenční publikace)

 • editovaný elektronický recenzovaný sborník ve formátu PDF,
 • jazykem sborníku je čeština, slovenština a angličtina,
 • sborník bude opatřen ISBN a přihlášen k indexaci na Web of Science,
 • sborníky z minulých ročníků konference konaných v České republice a ve Slovenské republice jsou indexovány v databázi WoS, (2013, 2015-2019) nebo jsou v procesu posuzování (2020).

Autoři představující na konferenci originální empirické studie (vč. případových studií) a přehledové studie jsou vřele zváni k postoupení svých příspěvků ve formě článku do recenzovaného konferenčního sborníku. Předpokladem pro publikaci příspěvku ve sborníku je jeho odevzdání do stanoveného termínu a dodržení požadavků kladených na psychologické vědecké texty. I u kvalitativních studií, případových studií a přehledových studií je třeba dbát na to, aby byly zpracovány podle předem dané a uznávané metodiky. U esejí, návrhů výzkumného projektu a příspěvků z praxe nepředpokládáme publikaci ve sborníku. Pokud by měl příspěvek významný přínos pro oblast psychologie práce a organizace, je možné domluvit se členy programového výboru výjimku.

Všechny postoupené příspěvky budou předmětem recenzního řízení, které má participativní charakter. Zejména v případě začínajících autorů a autorů z praxe, kteří nemají zkušenost s psaním akademických textů, bude recenzní řízení zaměřené na podporu autorů tak, aby vzájemná spolupráce autorů a recenzentů vedla k zařazení příspěvků do sborníků.

 • Termín pro zaslání textu příspěvku (elektronicky): do 31. 5. 2021
 • Příspěvek posílejte na konferenční email info.wop@upol.cz a očekávejte potvrzení o přijetí do recenzního řízení.

Rozsah příspěvků do sborníku je 5 – 10 stran textu formátovaného dle šablony (vč. nadpisu, abstraktu, tabulek, obrázků a referencí). Všechny odevzdané příspěvky musí být odevzdány ve formátu MS Word a formátovány dle konferenční šablony. Konferenční šablonu pro česky a slovensky psané příspěvky naleznete zde.

Editoři sborníku mají právo, s ohledem na obsahové nebo formální výhrady, nepřijmout odevzdaný text k publikování v recenzovaném sborníku. Ve sborníku budou publikovány pouze příspěvky, které spadají do oblasti psychologie práce a organizace nebo do příbuzných oblastí, které mají zřejmý přínos pro teorii nebo praxi, které jsou napsány srozumitelným jazykem, které dodržují formální náležitosti dle publikačního manuálu APA a pokynů konference a které neobsahují věcné a metodologické chyby.

Editoři si dále vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které budou odevzdány po stanoveném termínu nebo které nebudou upraveny dle požadavků recenzentů a editora do stanoveného termínu.